دیدنی های امروز؛ از پوسترهای مقابله با کرونا در کره شمالی تا جلسه موعظه پاپ فرانسیسآماده باش کرونا در کره شمالی، جلسه موعظه هفتگی پاپ فرانسیس و رزمایش ناتو در لهستان