دنبال کنید | ۳۵۰ هکتار پایین به نهضت سراسری مسکن بندرعباس اختصاص کشف شد.


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، در پی تخلیه سلسله تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخباری مبنی بر لزوم اختصاص ۳۵۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی بندرعباس توسط خبرگزاری فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر رسانه های استان به نهضت سراسری مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت نفس هرمزگان. راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در اختصاص شهرک علوی برای کار سراسری به بندرعباس، {به دلیل} مسافت بیش از حد، هم اکنون مهدی دوستی استاندار هرمزگان عصر در این زمان سه شنبه دوم اردیبهشت در خصوص اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع قالب سراسری مسکن مهر. اجتناب کرده اند دغدغه های افراد بندرعباس گفتند: واگذاری پایین ها برای اجرای نهضت مسکن سراسری {در این} شهر تحریک کردن شد.

** شوالیه | محل خطا شهرک علوی برای تعهد افزایش به ساخت مسکن/ خانه در ۴۰ کیلومتری بندرعباس برای مدیریت قیمت ها در وسط استان!

وی افزود: طی مکاتباتی همراه خود وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، دغدغه های افراد مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید شد کدام ممکن است همراه خود تخصیص پایین داخل شهری این اشکال برطرف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه وزیر نیز {در این} زمینه همکاری فوق العاده خوبی داشتند. ”

استاندار هرمزگان ذکر شد: بر مقدمه گزارش وزیر احترام مقرر شد برای اجرای مسکن سراسری، تصرف اراضی نمایندگی عمران به مساحت ۳۵۰ هکتار به گروه سراسری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداری واگذار شود.اطلاعات آموز بندرعباسی حرکت در اراضی مذکور».

وی تصریح کرد: علاوه بر این مقرر شد گروه سراسری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن در ازای آن این پایین ها را در اختیار نمایندگی ساختمانی قرار دهد.

دوستی ذکر شد: علاوه بر این به نیاز تامین اراضی مورد نیاز برای اجرای نهضت سراسری مسکن در بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال تامین اراضی {به دلیل} حرکت سویه ها لوله بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت اجتناب کرده اند اراضی ۱۵۰ هکتاری. شهرستان، اداره کل راه منصوب شد. به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند نوک سال جاری، شهرسازی استان هرمزگان باید همراه خود توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مستمر استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات های ذیربط نسبت به تعمیر اشکال اراضی مذکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ سویه ها بنزین اقدام تنبل.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول هدایت دهید