دفتر جمهوری کانون: طرحی برای عفاف و حجاب در جامعه تدوین کرده ایم. بعد از جمع بندی به وزارت کشور ارسال می کنیم
سخنگوی کمیسیون بازسازی مستوفیات: متأسفانه صدا و سیمای ایران در حوزه فرهنگی بسیار ضعیف است و برنامه ای برای ارائه این قانون بر اساس قانون عفاف و حجاب در ادارات وجود ندارد. ابهامات و شبهات را برطرف کنید. رسانه ملی به دلیل درخواست های مکرر دادگاهی برای این منظور ارائه نکرد.