دعوت اجتناب کرده اند ۲۷ شرکت کننده به اردوی نیروی کار سراسری فوتبال المپیکمهدی مهدوی کیا پس اجتناب کرده اند برپایی اردوی نیروی کار زیر ۲۳ سال ایران اجتناب کرده اند ۲۶ به همان اندازه ۲۷ اسفندماه در وسط سراسری فوتبال، اولین اردوی این نیروی کار را پس اجتناب کرده اند ۶ مونتاژ تمرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به لیست گیمرها عمر امید برگزار خواهد کرد. نیروی کار در سرتاسر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جدید ۲۷ شرکت کننده را به این اردو دعوت کرد.