دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان را در همه زمان ها بخوان / شخص + فیلم


به گزارش خبرنگار بخش قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت خبرگزاری فارس، دعای امروز گرانقدر در هفتمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان همراه خود نوای حسین یزدان بنا برگزار تبدیل می شود.

به تماس گرفتن خدا

خدایا مرا در آن روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیامش یاری کن
خدایا کمکم کن به همان اندازه این ماه را روزه بگیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگین بمانم

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن اجتناب کرده اند خطاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهانش در امان بدار.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا اجتناب کرده اند لغزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهان او در اطراف کن

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن مدام یاد کن
را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها موجود است به همان اندازه به باشی یادآوری کنم

سودآور باشی هادی اجتناب کرده اند گمراهان
او سودآور شد فریبکاران را راهنمایی تدریجی

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید