دستور دادستان تگاب شاندیز: ممنوعیت موتورسواری در کوه های مرتفع
دادستانی تروریسم دستور داد: “مناسب است این دستور از ورود پرسنلی که قصد موتور سواری در ارتفاعات را دارند جلوگیری کند و زیستگاه ها و فرار حیوانات وحشی و همچنین مردم را تخریب کند.” باعث سردرگمی می شود. کوهنورد اصلی و در صورت مقاومت و نافرمانی موتورسیکلت ها توقیف و به پارکینگ منتقل شود.