در توییت معاون رئیس جمهور تعریف جدید عفت انسیه خزعلی/ تشویق قربانیان تجاوز جنسی به خودکشی! (فیلم)
شلایر، پیامبری که در حین تجاوز جنسی خود را از ساختمانی پرت کرد، نه برای افتخار، بلکه برای حفظ آبرو خود را کشت. معاون امور زنان در توئیتی به جای اعتراض به متجاوز، کار رسولی شیلر را تمجید و تمجید کرد و آن را نشانه عفت خواند.