دانشمندان: ما به رویای اینترنت کوانتومی نزدیک شده ایم
دانشمندان می گویند یافته های آنها گام مهمی در تحقیقات اینترنتی کوانتومی است. تحقیقات کنونی نشان می دهد که دستیابی به این اینترنت امن و سریع از طریق زیرساخت فیبر نوری موجود امکان پذیر است. نتایج مطالعه حاضر در مجله Nature منتشر شده است.