دانشجویان، دختران و زنان خانه دار تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند
در مورد اول نرخ پرداختی بیمه زنان خانه دار و دختر مستمری بگیر ۱۲ درصد و در حالت دوم نرخ های قبل و بعد از بازنشستگی ۱۴ درصد به نرخ بازنشستگی و فوت محاسبه شده است. در مورد سوم که شامل فوت و از کارافتادگی قبل و بعد از بازنشستگی می شود مبنای محاسبه ۱۸ درصد خواهد بود.