خرداد ۱۴۰۰; شوک بردن لاریجانی
شوک ۹ به این انگیزه کدام ممکن است در صورت تایید، خوش چشم انداز است، اما علاوه بر این به این انگیزه کدام ممکن است آرم می دهد دوران جدیدی تحریک کردن شده است کدام ممکن است در آن جایی برای امثال لاریجانی نیست…