خبرگزاری آگاه: فرودگاه مشهد از ابتدا گواهینامه فرودگاهی نداشت/ هواپیماها نباید با مسافر و بار زیاد در گرما پرواز کنند.
یک مقام آگاه: لازم به ذکر است علت سوختن لاستیک های هواپیما در فرودگاه مشهد تنها عامل باند فرودگاه نبوده است. یک عامل نمی تواند.