خارج شدن پیکر ۲ نفر دیگر از زیر آوار متروپل/ تعداد جانباختگان: ۲۴ نفرامدادگران ساعتی پیش پیکر ۲ نفر دیگر را از زیر آوار خارج کردند که برای تشخیص هویت به دانشگاه علوم پزشکی آبادان انتقال یافتند.