حمله روسیه به ایستگاه قطار اوکراین / ۴۰ کشته
شهردار کراماتورسک به بی بی سی ذکر شد کدام ممکن است ۴۰۰۰ نفر کدام ممکن است اکثراً زن، کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالخورده بودند سعی داشتند در گذشته اجتناب کرده اند تهاجم فشرده روسیه به قلمرو دونباس همراه خود قطار پناه ببرند.