حساب های ارزی چند بانک بسته شد
در این سفته، وام گیرنده اذعان دارد که نرخ ارز قراردادی در زمان بازپرداخت اقساط ممکن است با زمان دریافت آن متفاوت باشد، بنابراین ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت با درک و پذیرش است. به صورت اقساطی تسهیلات را اخذ می کند و می پذیرد که تمامی این ریسک ها بر عهده گیرنده تسهیلات (مشتری) خواهد بود.