حامد آهنجی "جوکر" او آن را همراه خود ۹۹ نسبت آرا منفجر کرد
{در این} بخش جوکر حمید آهنجی، محمدرضا علی مردانی، امیرحسین صدیک، سیروس میمانت، علی اوجی، مجید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شقانی، علی مشهدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهران غفوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است ورزشکاران این گروه را می توان «گروه در حال مرگ» دانست. در این سیستم جوکر