"جهل مقدس" با سودای بهشت
جاهلیت از خدا سخن می گوید و نقل می کند که موسی در کوه سیاه شهامت گفتن سخنان خود را نداشت و مخاطبان جاهلیت روشن نمی کنند که چنین مأموریتی از کی و کجا به آنها محول شده است؟ / جاهل مقدس به جای اینکه بگوید این نظر من است، نظر خود را به صورت یک متن مطرح می کند و فکر می کند در دنیایی که ۲۰۰ میلیارد انسان وارد شده اند و ۸ میلیارد انسان هنوز زنده هستند (البته بین نوشتن و نوشتن نیز وقفه ای وجود دارد). نمایش گذشت و تعدادی از بچه ها آمده اند) به جز گروه کوچکی که عصبانی و طرد شده اند.