جمهوری اسلامی: آقای رئیس جمهور! یادتان هست گفتید نوه های بازنشسته عواقبی دارند، هزینه های زندگی شان دو برابر شده است؟
یکی از نکاتی که جناب رئیس جمهور در جریان تبلیغات انتخاباتی تان به آن اشاره کردید این است که چرا دولت وقت جیب خود را در جیب بازنشستگان می گذارد. این نشان می دهد که شما آگاه هستید که مانده صندوق بازنشستگی به بازنشستگان بستگی دارد نه به دولت.