جلسه شورای مشورتی مسائل اقتصادی
اعضای ولسی جرگه کمیسیون مشترک را برای تدوین استراتژی کلی برنامه هفتم انکشاف، تثبیت قیمت ها و ارزها و کاهش تورم سالانه ۷.۷ درصد و کاهش ۳ درصدی توصیه می کنند. ۷ یک طرح تهیه کنید و تا پایان برنامه یک عدد واحد ایجاد کنید.