جشن پایانی: شمشیر برهنه در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنبه سوز در ایران / دیده بان از قلعه "نوروز" بیایید باشیم
بعد از همه مخالفت همراه خود نوروز پدیده اخلاقی جدیدی نیست، ۱۰۰۰ سال پیش امام محمد غزالی در کتاب معروف «کیمیای سعادت» می نویسد: «نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن در یاد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار سال بعد، آیت الله ابوالعلم. -قاسم الخزعلی. نوروز همراه خود صراحت صحبت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا نوبت طالبان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مد بی نهایت بروند.