جذب ۱۰۰ هزار پرستار در دستور کار وزارت بهداشت
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت: تعرفه ها و افزایش حقوق پرستاران راهی برای جبران زحمات این قشر فداکار و تشویق به عدم مهاجرت پرستاران خواهد بود که باید در برنامه و بودجه لحاظ شود. اسیر شده در سازمان اعتبار مناسبی در نظر می گیرد.