تیر ۱۴۰۰; بازدید {غم انگیز} فرشته های محیطی
خبر تلخ تیرماه ۱۴۰۰ برای اهالی رسانه درگذشت ۲ روزنامه نگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی تنظیم زیست در یک واحد بازدید کاری به تماس گرفتن های مهشاد کریمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریحانه یاسینی بود.