تماشا | یک غواص اوکراینی در یک مین دریایی منفجر شد
با وجود هشدارهایی مبنی بر احتمال انفجار مین در سواحل اودسا، مردی اقیانوس را شنا کرد و مواد منفجره خود را جلوی چشمان خانواده و دوستانش منفجر کرد. این مرد پس از انفجار به داخل رودخانه پرتاب شد. به دلیل تهاجم روسیه در این مناطق مین گذاری شده و شنا در این آب ها ممنوع است.