تماشا کنید چگونه اوکراینی ها همراه خود کمک ماسک ایلان تانک های روسی را تعقیب می کنند؟آنها اجتناب کرده اند این فناوری برای اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی از دستگاه روسی استفاده می کنند.