تماشا | چشم و گوش پادشاه سازمان اطلاعات و امنیت ایران باستاناین سازمان بعداً به الگویی برای اسلاوسیدها تبدیل شد که بر سرزمین اخمنید حکومت می کردند: شبکه ای از مأموران که به همه جا می رفتند و همه چیز را می دیدند و می شنیدند. هر گوشه پنهان و تاریک، هر ازدحام و ازدحام در دست این جاسوسان بود. گویی دیوارها چشم داشتند و کسی که به بردگی به اردوگاه دشمنانش رفته بود تا هنگام بازگشت او را از آنچه دیده بود آگاه کند.