تماشا | ماجرای طلاق یک دانشمند که از تلویزیون پخش شد
“داشتم با نامزدم در پارک قدم می زدم که مرد جوانی آمد و نمی دانم چرا روی صورتم پرید. اما در قسمت های اخیر سریال کمی غیرمتمرکز به نظر می رسید؛ چهره مصاحبه کننده به بیرون پوشیده شده است. توجه.