تماشا | سعید روستایی در جشنواره مونیخ درباره تحریم‌های غرب علیه ایران بحث می‌کندسعید روستایی در جشنواره فیلم مونیخ گفت: ممکن است سریالی درباره مشکلاتی که مردم ایران با تحریم های غرب ایجاد کرده ساخته شود، نگرانی های ناشی از تحریم ها فشار زیادی به مردم وارد می کند. و به آن محدود نمی شوند. مسائل اقتصادی هیچ کشوری حاضر نبود به ما دارو بدهد. مردم بهای آن را پرداختند و موضوع همچنان ادامه دارد.