تماشا | سطح امپراتوری ایران از مادها تا امروز
هگل فیلسوف بزرگ آلمانی، ایرانیان را اولین ملت تاریخ و اولین امپراتوری تاریخ سلطنت ایران می داند. گسترش امپراتوری ایران از زمان مادها تا زمان حکومت پهلوی تغییرات بسیاری را به همراه داشت. قلمرو ایران روزگاری امپراتوری وسیعی بود که بر بخش بزرگی از جهان حکومت می کرد و امروزه کشورهای بسیاری را شامل می شود.