تماشا | جنگ جهانی باستان: زمانی که زمان انتقام فرا می رسد
داستان این فیلم درباره یک جنگ بزرگ است. جنگی که حدود سه هزار سال پیش بین دولت ها و ملت های آسیا و آفریقا رخ داد. جنگ جهانی دوم یک امپراتوری بزرگ را که منطقه را بی ثبات کرده بود و آن را پر از خشونت کرده بود، سرنگون کرد. داستان ما درباره سقوط امپراتوری آشور است و ایران یکی از دشمنان آن است.