تعطیلی مهدکودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدکودک ها / محدودیت ورزش های ورزشی


سید محمد شعیعی معاون توافق امور عمرانی استانداری زنجان ذکر شد:لوگو وی کسب اطلاعات در مورد تعطیلی امکانات آموزشی {به دلیل} آلودگی هوا به خبرنگار فارس در زنجان ذکر شد: صبح بلافاصله شاخص آلودگی هوا به ۵۰۰ رسید با این حال آلودگی بلافاصله به ۳۰۰ کاهش کشف شد.

معاون توافق امور عمرانی استاندار زنجان همراه خود ردیابی به کاهش تدریجی شاخص آلودگی هوا به عدد ۱۵۰، افزود: همراه خود ملاحظه به کاهش شاخص آلودگی هوا، تعطیلی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی مهدکودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدکودک ها تنها لغو شد. .

شعاعی ذکر شد: «جدا از این، محدودیت هایی برای بازی در بیرون موجود است.

کارشناس آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات اقلیمی اداره کل ایمنی جو زیست استان زنجان شاخص استاندارد هوای استان زنجان صبح بلافاصله را اجتناب کرده اند مرز ۵۰۰ رفتن داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این آلودگی ناشی اجتناب کرده اند ذرات معلق در هوا همراه خود قطر کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ میکرون است. .

وی همراه خود ردیابی به اینکه این آلودگی خرس تاثیر وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار اجتناب کرده اند ملت عراق به قلمرو غرب ملت است، شکسته نشده داد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود این پدیده جوی به همان اندازه فردا بر استان تحت سلطه باشد.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به مصوبات مونتاژ مدیریت فاجعه استانداری، عدم ورزش در بیرون، هماهنگی همراه خود کارمندان برای خروج در روز شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ورزش تجهیزات گلف ها، سالن های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سرزنده بودن اجتناب کرده اند تولید دیگری مواردی است کدام ممکن است روز شنبه محدودیت تحمیل می تنبل. ورزش های ورزشی در پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی ها. چاپ شده دانش با اشاره به خروج نکردن اجتناب کرده اند خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان شهر به طور قابل توجهی در معرض خطر است.

بالا پیام / ۷۳۰۵
این را برای صفحه اول سریع دهید