تصویر در بلغارستان مصادف همراه خود بازدید وزیر حفاظت آمریکا است


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، «لوید آستین» وزیر حفاظت آمریکا روز شنبه در دیدار همراه خود «کریل پتکوف» نخست وزیر بلغارستان همراه خود معترضان بلغارستانی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد فاجعه امنیتی کنونی ناشی اجتناب کرده اند مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین گفتگو کرد.

به گزارش فاکس نیوز، تظاهرکنندگان به هرگونه کمک ارتش به اوکراین اعتراض کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم های بلغارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را در حالی کدام ممکن است آستین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتکوف کنوانسیون مطبوعاتی مشترک برگزار کردند، برافراشتند.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است بازیگران بی نظیر ائتلاف ۳۰ کشوری ناتو، معادل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ ملت ecu تولید دیگری به اوکراین کمک ارتش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر متحدان را الهام بخش به پیروی اجتناب کرده اند آن کردند، بلغارستان روز شنبه یک بار دیگر به آن است ملحق شد. او اجتناب کرده اند کشتی سلاح های دفاعی به کیف امتناع کرد.

نخست وزیر بلغارستان در «مطالعه بازیگران» این خبر ذکر شد: «آرزو می کنم روشن کنم کدام ممکن است ما کسب اطلاعات در مورد کمک ارتش به اوکراین صحبت نکردیم». وی افزود: «ما همراه خود هم {برای تقویت} جناح شرقی ناتو کار می کنیم، با این حال هیچ عامل عکس مورد بحث قرار نگرفت.

پتکوف ذکر شد بلغارستان کدام ممکن است همراه خود اوکراین مرز مشترک ندارد، صدها پناهنده را پذیرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده شده است کدام ممکن است همراه خود کمک های بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی به اوکراین کمک تدریجی.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به رویکرد نبرد، باید بگویم کدام ممکن است ما در جاری حاضر در موقعیت به کشتی کمک ارتش به اوکراین نخواهیم بود. “این امکان پذیر نخواهد بود.”

در همین جاری، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو ذکر شد کدام ممکن است در مواجهه همراه خود روسیه، این ائتلاف خواستن به تعیین مقدار مجدد توانایی نیروهای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور حفاظت امنیتی شخصی دارد.

آستین ذکر شد کدام ممکن است آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلغارستان به آموزش ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار برای افزایش آمادگی ارتش بلغارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت همکاری ناتو یکپارچه خواهند داد.

اخیرا بسیار زیاد اجتناب کرده اند هواداران روسیه در پایتخت صربستان تجمع کردند. حامیان روسیه برای حمایت اجتناب کرده اند روسیه تصویر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش هایی اجتناب کرده اند پایتخت صربستان، بلگراد، مانترا بالا دادند. صرب ها همراه خود روس ها تظاهرکنندگان پرچم روسیه تزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صربستان را به اهتزاز درآوردند.

شوروی غربی، به طور قابل توجهی آمریکا، در سال های جدیدترین حمایت های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش در عمق ای را اجتناب کرده اند مقامات اوکراین انجام داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای نبرد به حمایت های مزدور یکپارچه داده است.

پوتین هشدار داد کدام ممکن است اقدامات کشورهای غربی اجتناب کرده اند جمله کشتی سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدوران به اوکراین باعث نابودی این ملت احتمالاً خواهد بود. رئیس جمهور روسیه تحریم های جدید غرب علیه کشورش را {به دلیل} “عملیات ویژه” در اوکراین محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را “ضربه ای شدید برای کل اقتصاد جهانی” توضیح دادن کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید