تصویب قطعنامه ۵۹۸; دو روز پس از گزارش “چرا نباید صلح کنیم؟”
هاشمی رفسنجانی از میرحسین موسوی نخست وزیر خواست تا گزارشی از وضعیت اقتصادی ارائه کند. وی همچنین از محسن رضایی خواست تا فهرستی از نیازهای خود برای پایان جنگ بنویسد و فرمانده وقت سپاه نیز فهرست بلندبالایی نوشت که گزارش نخست وزیری را از بعد اقتصادی و البته نخوانده است. اگر می دانید هدف هاشمی رفسنجانی چیست، شاید چیزی واقع بینانه می نوشت، اما این چیزی بود که هاشمی به آن نیاز داشت تا نشان دهد بین واقعیت و رویا چقدر فاصله است.