تصمیم گیری قیمت کسب تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱ هجری قمریبه آموزش داده شده است فانئوس،

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} مقامات، رئیس جمهور {در این} مونتاژ همراه خود ردیابی به نامگذاری سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان سال ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی، بر لزوم اجرای پوشش های اجرایی هیات برتر وزیران تاکید کرد. مقام معظم مدیریت: مدیریت تجهیزات های اجرایی همه رویدادها را مکلف کردند به همان اندازه گزارشی اجتناب کرده اند انجام شخصی را اطمینان حاصل شود که تطبیق پالیسی های مذکور در مختصر مدت برای تصور مقامات حاضر دهند.

پس اجتناب کرده اند مونتاژ هیات وزیران بنا به توصیه گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ملت قیمت کسب تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ را ۱۱۵ هزار ریال تصمیم گیری کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان ۱۰۵ هزار ریال قیمت بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ هزار ریال . حاضر. عرضه فکر شده است.