تسلیح مجدد نظامی اوکراین همراه خود موشک های استینگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاولین


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، دبیر شورای ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اوکراین شامگاه شنبه به وقت تهران اظهار داشت: کیف به همان اندازه تعدادی از روز بلند مدت محموله جدیدی اجتناب کرده اند تسلیحات آمریکایی اجتناب کرده اند جمله موشک های جاولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استینگر را اکتسابی خواهد کرد.

به گزارش رویترز، الکسی دانیلوف، دبیر شورای ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اوکراین در مصاحبه ای تلویزیونی اظهار داشت: این سلاح ها در روزهای بلند مدت در ملت ما خواهند بود.

متحدان اوکراین محموله های تسلیحاتی را {برای تقویت} نظامی این ملت در مخالفت با روسیه عرضه داده اند. روسیه علاوه بر این اجتناب کرده اند کشتی تسلیحات ناتو به اوکراین انتقاد کرد.

آمریکا قبلاً محموله هایی اجتناب کرده اند چندین موشک ضد تانک جاولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر از کیت تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی را به اوکراین کشتی کرده است.

کشورهای غربی به طور قابل توجهی آمریکا در سال های فعلی حمایت های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش در عمق ای را اجتناب کرده اند مقامات اوکراین انجام داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای نبرد به حمایت های مزدور شخصی شکسته نشده داده اند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده است کدام ممکن است اقدامات غرب اجتناب کرده اند جمله کشتی سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدوران به اوکراین خونین است. رئیس جمهور روسیه تحریم های جدید غرب علیه کشورش را {به دلیل} “عملیات ویژه” در اوکراین محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را “ضربه ای شدید برای کل اقتصاد جهانی” توضیح دادن کرد.

روز شنبه، ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی روسیه اجتناب کرده اند ناتو خواست کشتی سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدوران به اوکراین را متوقف تدریجی.

ولودین در ادعا‌ای اظهار داشت: تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات برای اوکراین توسط کشورهای ناتو تامین می‌شود. مزدورانی کدام ممکن است در گردان‌های مختلف سراسری اوکراین سمت دارند، اجتناب کرده اند ناتو می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط ناتو هدایت می‌شوند.»

او اظهار داشت: «به همین دلیل وقتی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش در ناتو نیازمند صلح هستند، باید اجتناب کرده اند نو آغاز کنند. وی افزود: «آنها در کنترل تاخیر در نازی‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلع سلاح اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام کردن اوضاع در آن ملت هستند».

آخر حرف / خ
این را برای صفحه اول سریع دهید