تحقق نبوت سوم: مرگ "سایه" درست در سالی که از کودکی منتظرش بود
او این مطلب را روزی به دکتر شفیع البدانی در ماشین و در راه بازگشت از مطب در میدان آرژانتین تهران به دکتر شفیع البدانی متذکر شد و استاد گفت: دو چیزی که محقق شد (حرف، فرزند و خانواده.) این بار سوم خواهد بود و ۹۴ سال می شود، درست است. سیاه پاسخ داد: البته اگر شیوه رانندگی شما نبوت را باطل نکند!