بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰۰ تن نهاده های دامی در مناطق شکسته اجتناب کرده اند برف اردبیل گلوله کردن تبدیل می شود.


مهدی خادمی صبح در امروز در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس اردبیل گفت: همراه خود ملاحظه به ورزش ناپایدار رژیم در استانداری اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته شدن راه های ارتباطی برخی مناطق کشاورزی، هم اکنون ۴۴۵۶ تن نهاده های دامی در قالب جیره بندی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه ذخیره تبدیل می شود. در استان گلوله کردن تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به ذخیره نهاده های دامی در استان افزود: ۷۳ تن در اردبیل، ۲۷۵ تن در نمین، ۲۱۶ تن در کوثر، ۷۵۵ تن در پارس آباد، ۳۲۷ تن در سارین، ۳۲۰ تن در کرمی، ۴۶۰ تن در اصلاندوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۰ تن. تن در بلشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۰ تن در خلخال.. هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۶ تن نهاده در فرمان به طور قابل توجهی در مناطق فاجعه زده گلوله کردن تبدیل می شود.

مدیرکل مدیریت فاجعه اردبیل تصریح کرد: ذخیره نهاده های دامی در شهرستان مشچین شهر به بالا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلیفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس آباد نهاده های می خواست را در اختیار شهرستان مذکور قرار می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی ساخت نهاده های دامی نیز نهاده های اضافی را به مشچین شهر کشتی می تنبل. به همان اندازه شنبه

شرکت ها اینجانب حاکی اجتناب کرده اند آن بود کدام ممکن است تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استانداری اردبیل روان است، این دلیل است شرکت ها اینجانب اظهار داشت: روز قبل از این انواع راه های کشاورزی بسته شده در استانداری اردبیل به یکصد مورد کاهش کشف شد کدام ممکن است در ساعات اولین صبح در امروز در نتیجه بارش برف شد. طوفان برای بسیاری اجتناب کرده اند راه های کشاورزی در استان.” به ۲۸۵ مسیر افزایش کشف شد.

وی اظهار داشت: در برخی اجتناب کرده اند مناطق کرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگوت من می خواهم در زمینه نان مشکلاتی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان می خواست پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مناطق مشخص شده کشتی تبدیل می شود.

انتهای پیام/۳۴۶۳/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید