بیانیه کانون معروف عمبریه در مورد اجتماع نوجوانان شیراز و نهی از منکر: برخی برده داری را بخشی از آزادی و نشانه تمدن و مدرنیته می دانند.
بی تفاوتی و توهین این هجمه فرهنگی به حجاب، بزرگترین و مقدس ترین زبان بین المللی زنان مسلمان در سومین حرم اهل بیت علیهم السلام شیراز، خیانت بزرگ به زنان، حیثیت و قدرت آنان است. و کرامت شخصیت، و می تواند اثرات جبران ناپذیری در کوتاه مدت داشته باشد.