بوریس جانسون اجتناب کرده اند چین خواست در مخالفت با روسیه موضع بگیرد
ممکن است در نظر گرفته شده می کنم شرایط برای افرادی که منفعلانه هر دو فعالانه تهاجم پوتین را نادیده می گیرند، دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر سیاسی شرم آور {خواهد بود}.