به گفته کیانوش جهانپور، سخنگوی سابق وزارت بهداشت، ماجراهای بی اساس کرونا در ایران
ما هنوز ساختار آموزش دیده ای برای مقابله با بحران ها نداریم و با وجود ظرفیت های خوب و تجربیات مهم کشور در دهه های گذشته در زمینه وقوع بحران های مکرر در همه حوزه ها، همچنان یک سیستم سازمان یافته و نهادینه وجود دارد و ساختاری نداریم. ما مسئولیت مدیریت بحران در کشور نداریم