به سخنرانی راهنمای عالی درباره حجاب اجباری و تجارت مشروبات الکلی در ایران مراجعه کنید
وی با اشاره به جنجال های اخیر پیرامون حجاب اجباری گفت: آنها هزینه های زیادی می کنند و از صدها رسانه برای تأثیرگذاری بر هویت زنان مسلمان استفاده می کنند، اما نتیجه این است که برخی از دختران مورد خیانت قرار می گیرند. چیزی که من را حساس می کند این است که گاهی بحث حجاب اجباری را مطرح می کنند. برخی ناخواسته خطی را دنبال می کنند که دشمن با تمام تلاش نمی تواند آن را دنبال کند