بسته شدن برنامه "دکتر." / متاسف "تلویزیون"
معاون سیما: در برنامه امروز ادعای عجیب و غیرعلمی یکی از مهمانان مطرح شد که جمعی از معلمان کشور به حق تعجب کردند و به آن اشاره کردند. متأسفانه مجری با تجربه کافی نتوانست به موقع به این ادعای عجیب پاسخ دهد و از مجری برنامه برای این اظهار نظر اسناد درخواست کرد و اظهارات بی اساس مهمان را اصلاح کرد.