بز ژاپنی! توجه اندازی غیرمعمول اجتناب کرده اند بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باربری بلند مدت (+ فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس)
بزهای کوهستانی {به دلیل} قابلیت بالا وارد شدن اجتناب کرده اند گردنه های کوهستانی همراه خود لاغر های پرخطر معروف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است همراه خود این کار به سادگی اصول فیزیک را نادیده می گیرند.