بزرگداشت هاشمی از ۱۴ تیر
با آقای [سیدمحمد] خاتمی [رییس‌ جمهور]در مورد اتفاقات دانشگاه تلفنی صحبت کردم. آقای خاتمی گفت شورای امنیت ملی امروز یک جلسه فوق العاده تشکیل داده و تصویب کرده است که متخلفان پلیس و انصار حزب باید شناسایی و مجازات شوند، اما طرح او برای اخراج آنها را رد کرد. [آقای هدایت لطفیان]فرمانده ناجی [= نیروی انتظامی] رای نداد.