برگزاری انتخابات صنفی مجازی/تاخیر اطلاعیه انتخابات تا ۱۰ روز دیگر قانونی نیست
معمولاً سخنان و تصمیمات هیأت نظارت پس از جلسه در صورتجلسه تنظیم می شود و پس از جلسه به امضای اعضا می رسد و پس از جمع آوری امضا باید رسماً اعلام شود. ریاست امنیت ملی برای برگزاری انتخابات