برق ۴ وزارتخانه و ۴ سازمان قطع شد
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران: در این روز ۹ اداره و ارگان دولتی از جمله ساختمان دو وزارتخانه و تعدادی از بانک ها که به هشدارها توجهی نکردند و مصرف برق خود را کاهش ندادند، قطع شد که هیچ اداره ای برای آنها وجود ندارد. بی تفاوتی برای کاهش مصرف برق و تصمیم کابینه.