برج پریدن طبق عکس (فیلم)
در جریان انهدام تانک T72 نظامی روسیه در اوکراین، برجک آن منهدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بدنه کنار شد. مشاوران می گویند نوع شاسی تانک T72 را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن مهمات در زیر برجک باعث کنار شدن برجک تانک همراه خود سرعت بیش از حد اجتناب کرده اند بدنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصطلاح گزاف گویی در صورت اصابت موشک ضد زره تبدیل می شود.