بدنسازان، خواه یا نه می توانید همراه خود رژیم کم کربوهیدرات عضله سازی کنید؟

یکی اجتناب کرده اند سوالاتی کدام ممکن است بیشتر اوقات در دنیای بدنسازی پرسیده تبدیل می شود اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه می توانید همراه خود رویکرد رژیم غذایی کم کربوهیدرات با موفقیت عضله سازی کنید هر دو خیر؟

رژیم‌های کم کربوهیدرات اخیراً برای افرادی که می‌خواهند وزن کم کنند رایج شده است، از به طور معمول به مدیریت بیشتر درجه گرسنگی کمک می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اشخاص حقیقی رعایت آن‌ها را فوق العاده ساده‌تر می‌دانند.

با این حال با توجه به عضله سازی چطور؟ خواه یا نه این سیستم خورده شدن عضله سازی کم کربوهیدرات منصفانه رویکرد مرتب است؟ بیایید به سختی تا حد زیادی به نظر می رسید کنیم.

کتوز

منصفانه نکته فوق العاده مهم کدام ممکن است باید در تذکر داشته باشید اینجا است کدام ممکن است اگر در حین رژیم کم کربوهیدرات به مقیاس کافی کربوهیدرات ها را کاهش دهید، می توانید وارد حالتی به تماس گرفتن کتوز شوید. این روزی در حال وقوع است کدام ممکن است هیکل اجتناب کرده اند خلاص شدن اجتناب کرده اند شر کربوهیدرات ها شناخته شده به عنوان گاز به خوردن {چربی ها} روی می آورد.

ضرر غول پیکر کتوز اینجا است کدام ممکن است به طور معمول همراه خود قرار تکل در حالت کاتابولیک در کنار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {تقریباً همیشه} برای عضله سازی خطرناک است.

اگر دچار کتوز نیستید، خوشایند است از همراه خود اعتقاد وجود انرژی اضافی، هیکل ممکن است همچنان ممکن است مقوی باشد (عضله سازی).

اطمینان حاصل شود که در اطراف ماندن اجتناب کرده اند کتوز هنگام پیروی اجتناب کرده اند منصفانه رژیم کم کربوهیدرات، مثبت شوید کدام ممکن است حداقل ۱۰۰ خوب و دنج کربوهیدرات در روز خوردن می کنید (این شبیه به چیزی است کدام ممکن است برای گاز رسانی به ذهن ممکن است در حالی کدام ممکن است در کتوز نیستید) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس هر کربوهیدرات اضافی می خواست {برای حفظ} وضعیت شخصی خوردن کنید. . تمرینات).

نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی از حداکثر

موضوع بعدی کدام ممکن است هنگام پیروی اجتناب کرده اند منصفانه رژیم کم کربوهیدرات باید به آن کانون توجه کرد اینجا است کدام ممکن است چگونه بر درجه نشاط ممکن است تأثیر می گذارد. برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی همراه خود رویکرد کم کربوهیدرات بافت خوبی دارند در حالی کدام ممکن است برخی تولید دیگری اینطور نیستند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است روزی کدام ممکن است می‌خواهید عضله بسازید، می‌خواهید تمرینات فوق العاده از حداکثر انجام دهید، درجه نشاط ممکن است نمی‌تواند به تعویق بیفتد.

علاوه بر این این، هیکل برای حمل کردن وزن با موفقیت به کربوهیدرات خواستن دارد (از {در این} زمان حرکت نمی توان اجتناب کرده اند چربی شناخته شده به عنوان گاز استفاده کرد)، به همین دلیل اجتناب کرده اند ممکن است درخواست شده است تبدیل می شود کدام ممکن است در وسط های در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ورزش کربوهیدرات بخورید (برای دوباره پر کردن گلیکوژن عضلانی)، هر دو بدست آوردن کربوهیدرات ها به صورت هفتگی به ماهیچه های ممکن است کربوهیدرات های می خواست برای کار کردن در کل هفته را بدهید.

کاهش میزان افزایش چربی

همراه خود وجود این، ظرفیت مدیریت میزان چربی اضافه شده به هیکل ممکن است به سختی بیشتر اجتناب کرده اند مزایای استفاده اجتناب کرده اند رویکرد کم کربوهیدرات باشد.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است {چربی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین تأثیر به سختی بر درجه انسولین دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسولین هورمون محرکی است کدام ممکن است باعث ذخیره چربی تبدیل می شود، قابل دستیابی است متوجه شوید کدام ممکن است در یک واحد این سیستم عضله سازی کم کربوهیدرات عضله بیشتری نسبت به روزی کدام ممکن است بخواهید کربوهیدرات را افزایش دهید، به بازو آورید.

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است همچنان به کل انرژی تغییر تبدیل می شود. ممکن است فقط نمی توانید ۱۰۰۰ انرژی اضافی در روز اجتناب کرده اند چربی خوردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی افزایش وزن نداشته باشید. ما ادامه دارد باید عملی به این موضوع به نظر می رسید کنیم.

به همین دلیل، قطعا در بدنسازی جایی برای رژیم های کم کربوهیدرات موجود است همراه خود این اعتقاد کدام ممکن است:

۱. ممکن است حداقل ۱۰۰ خوب و دنج کربوهیدرات در روز به اضافه هر مقدار اضافی می خواست برای حمایت اجتناب کرده اند ورزش را تامین می کنید

۲. در وسط در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ورزش کربوهیدرات می خورید هر دو کربوهیدرات های هفتگی بیش از حد را انواع می کنید

۳. متوجه می شوید کدام ممکن است اجتناب کرده اند همه اینها رژیم غذایی به طور درست بافت تهی شدن نمی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان می توانید با موفقیت وزنه برداری کنید.

اگر همه این اجزا همراه خود هم سازگار باشند، می‌توانید در حین رژیم غذایی کم کربوهیدرات عضله بسازید.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر