بخشنامه بانک مرکزی: فروش ارز مسافرتی به اتباع دوتابعیتی مقیم خارج از کشور ممنوع است.
کامران سلطان زاده، عضو کانون صرافی های ایران گفت: بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ارز مسافرتی فقط به افرادی که ویزای توریستی یا مسافرتی دارند و مقیم خارج از کشور تعلق می گیرد. واحد پول. ”