ببینید پدیده مونسون به زبان علمی و ساده توضیح داده شده است
گویا این روزها هوا با ما موافق نیست و این فاجعه تنها محدود به ایران نیست بلکه گریبان کشورهای همسایه را نیز گرفته است. البته باید گفت که باران های موسمی یا سامانه های باران موسمی در اواسط تابستان امری غیرعادی نیست و هر ساله اتفاق می افتد. در این ویدیو با ما همراه باشید تا به زبانی علمی و ساده با پدیده موسمی آشنا شوید. منبع: نیوز