ببینید| سرزمینی در ترکیه که حافظ سنت هخامنشیان بود: داستان کاپادوکیه
زمستان همان سال بود که لیدیه با سپاه کوروش غافلگیر شد. سپاهی که از کاپادوکیه گذشت و به سارد رفت که گفته‌اند اسب‌های مشهور کاپادوکیه‌ای هم همراه سپاهش بودند. کاپادوکیه به پرورش اسب معروف بوده. در زبان فارسی باستان آن‌طور که داریوش هخامنشی در بیستون نامش را آورده، کَتْ‌پَتوکَه نامیده می‌شد که معنی آن را سرزمین اسب‌ها دانسته‌اند.