بانک ملی: هنوز اموال آسیب دیدگان را تحویل نداده ایم
در رابطه با ادغام اموال مسروقه، دادگاه حقوقی باید سریع، دقیق و جدی تفکیک، تکلیف اموال و صاحبان آن را مشخص کند و البته نتیجه را شناسایی و تحویل دهد و مستقیماً رسیدگی کند، اقدامات آغاز شده است. صاحبان هر ملکی خواهند آمد